งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 65,730.10 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 13 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 65,730.10 บาท  (หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและชายอาคาร ๙ ชั้น ๑-๓ และห้องน้ำอาจารย์หญิงและชายอาคาร ๑๐ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและชาย อาคาร ๙ ชั้น ๑-๓ และห้องน้ำอาจารย์หญิงและชายอาคาร ๑๐ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิงและชาย อาคาร ๙ ชั้น ๑-๓ และห้องน้ำอาจารย์หญิงและชายอาคาร ๑๐ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน ๒ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๒๙,๘๗๙.๙๓ บาท  (สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 23,875.98 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 11 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,875.98 บาท  (สองหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 57 รายการ จำนวนเงิน 92,542.16 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 57 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท วอลเลอร์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 92,542.16 บาท  (เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสิบหกสตางค์) ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท สำหรับกระดาษขนาด A๓ (๔๓.๒๑.๒๑.๑๐ ) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๔๘๔.๑๘ บาท (สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ งาน

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ งาน ​​​​​​​ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  โดยเสนอราคา ๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบดิจิตอล เลนส์กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์แบบดิจิตอลและกล้องวิดีโอระบบดิจิตอล จำนวน ๗ รายการ
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom ๓ จำนวน ๑ รายการ
  3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 80,089.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 54 รายการ จำนวนเงิน 108,070 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง