งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ออฟเซต ๒ สี Speedmaster รุ่น SM๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ออฟเซต ๒ สี Speedmaster รุ่น SM๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ออฟเซต ๒ สี Speedmaster รุ่น SM๗๔ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ รายการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บางกอกโรลเลอร์ (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐.๖๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้าและผิวหนังสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้าและผิวหนังสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,900,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  29 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ชุดตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้าและผิวหนังสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้าและผิวหนังสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  เงิน 2,900,000 บาท  (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 2 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ตั้งวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ

๑. ครุภัณฑ์ชุดตรวจวิเคราะห์สภาพผิวหน้าและผิวหนังสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด เงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๒. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุณภาพด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง เงิน ๑,๓๖๖,๓๙๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดังเอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 142,310 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์  จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์   จำนวน  2  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น142,310 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๙,๖๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเตาหุงต้ม ตู้สแตนเลสแช่เย็นยืนแบบประตู ๒ บาน และเตาอบขนมแบบใช้แก๊สชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 23 รายการ จำนวนเงิน 49,993.61 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 49 นิ้ว พร้อมชุดแขวน และค่าบริการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>