งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง จำนวน  1  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท วี-ไวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000  บาท  (สามพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน  2  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านเจริญเทรดดิ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  2,040 บาท (สองพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดสารเคมี จำนวน 3 รายการ จำนวน 150,870 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างกำจัดสารเคมี  จำนวน  3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างกำจัดสารเคมี   จำนวน  3  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  150,870  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องปั๊มไดคัท (๒๓.๑๕.๑๙.๐๑ ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจอาร์ เทรดดิ้ง โปรดักส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี ขนาดหน้ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี ขนาดหน้ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี ขนาดหน้ากว้าง(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๓๓๒.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมสมรรถนะและอุปกรณ์นวดสำหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง จำนวน 13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยว

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมสมรรถนะและอุปกรณ์นวดสำหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ   จำนวน  13  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางสาวจันทร์ฉาย  พูนลาภเดชา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  7,000  บาท  (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมสมรรถนะและอุปกรณ์นวดสำหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง จำนวน 10 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 36,361.81 บาท (สามหมื่นหกพันสาม
  2. ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมสมรรถนะและอุปกรณ์นวดสำหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โ
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 75,328 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 46 รายการ จำนวนเงิน 53,020.64 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ระบบ ๓D Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>