งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว ครุภัณฑ์ เก้าอี้ทำงาน ขนาด ๕๙x๖๑x๙๐ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนชนิดบานกระจก ๕ ฟุต ขนาด ๑๕๒.๖x๔๐.๖x๘๗.๘ ซม. จำนวน ๑ ตู้ ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนชนิดบานทึบ ๕ ฟุต ขนาด ๑๕๒.๖x๔๐.๖x๘๗.๘ ซม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง (1996) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๔๒๙.๑๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 66 รายการ จำนวนเงิน 84,053.85 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 66 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  84,053.85  บาท  (แปดหมื่นสี่พันห้าสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 106 รายการ จำนวนเงิน 101,687.45 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 106 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 106 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  101,687.45  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 93 รายการ จำนวนเงิน 85,438.43 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้าน  จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุงานบ้าน  จำนวน 93 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  85,438.43  บาท  (แปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 59,830.12 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 9 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  59,830.12  บาท  (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๒๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็น พี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 40 รายการ จำนวนเงิน 62,277.21 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 54,980 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 35 รายการ จำนวนเงิน 58,670 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 2,065.10บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>