งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์และการพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง   จำนวน  7  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านนพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  1,160 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์และการพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคก

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน  18  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  9,100 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๗๖๘.๑๒ บาท (ห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเรียนรู้การปฏิบัติงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หน

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการเรียนรู้การปฏิบัติงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน  1  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ กิจการสวัสดิการภายในส.พัน 1 รอ. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานใหญ่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการเรียนรู้การปฏิบัติงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  จัดจ้าง  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง จำนวน  1  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านแอท  ออล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการเรียนรู้การปฏิบัติงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 24,630 บาท (สองหมื่นสี่พ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  จัดซื้อวัสดุ  จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน  7  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ ร้านทองคำ  ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  24,630 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการเรียนรู้การปฏิบัติงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 41,750 บาท (สี่หมื่นหนึ่
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดสารเคมี จำนวน 3 รายการ จำนวน 150,870 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มไดคัท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี ขนาดหน้ากว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>