งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 498,673.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างติดติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    จำนวน 2 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที ดีลิเวอร์รี่ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 498,673.50 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
FileDescription
Download this file (ราคากลางจัดจ้าง 498,673.50.pdf)ตารางแสดงวงเงิน 

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่องานธุรกิจแฟชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

          เนื่องจาก ข้อมูลผิดพลาด

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่องานธุรกิจแฟชั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่องานธุรกิจแฟชั่น (๕๕.๑๐.๑๕.๑๕ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีนี อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น
               ครุภัณฑ์ห้องผลิตต้นแบบเฟอร์นิเจอร์(๕๖.๑๐.๑๗.๑๑ ) จำนวน ๑ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิน มาร์เก็ตติ้ง (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพในด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (รอบ ๒)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพในด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (รอบ ๒)  จำนวน  1  ห้อง งิน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

              ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพในด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

              เนื่องจาก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>