งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานการผลิตภาพยนตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,985,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  14 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,100,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 085-3511153 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานการผลิตภาพยนตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สร้างสรรค์งานการผลิตภาพยนตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  เงิน 1,985,000.00  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 2  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  ตั้งวันที่ 23 เมษายน 2563 - 27 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศยกเลิกประกวดราคา.pdf)ประกาศยกเลิก 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๙ อาคาร ๑๐ อาคาร ๓๓ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๒๘ รายการ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๙ อาคาร ๑๐ อาคาร ๓๓ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๙ อาคาร ๑๐ อาคาร ๓๓ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๒๘ รายการ ​​​​​​​ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิทธิศักดิ์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด  โดยเสนอราคา ๙๙,๒๙๖.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ออฟเซต Heidelberg รุ่น SM ๗๔-๒ จำนวน ๑ รายการ

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ออฟเซต Heidelberg รุ่น SM ๗๔-๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ออฟเซต Heidelberg รุ่น SM ๗๔-๒ จำนวน ๑ รายการ ​​​​​​​ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๘๖๗.๖๔ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
  2. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าสาร Vortex Mixer จำนวน ๑ เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องปั่นผสมด้วยความเร็วสูง Homogenizer จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเตรียมอาหาร Food Processor จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดตู้ระบายควัน จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท