งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา (๕๒.๑๖.๑๕.๐๙ ) จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 29,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมท่อน้ำทิ้ง  จำนวน 1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,960 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ชั้น ๓,๔,๖,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ชั้น ๓,๔,๖,๘,๙,๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ วท. ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ชั้น ๓,๔,๖,๘,๙,๑๐ (๕๒.๑๓.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๖๐ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อรวรรณ โฮม ดีไซน์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง   จำนวน  1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท เอส เอ็ม มีเดีย กรุ๊ป จำกัดโดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  48,000  บาท  (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 31,700 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ  จำนวน  14  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  31,700 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้าง   จำนวน  1 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ศรศิริพรีเมี่ยม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  6,000  บาท  (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ชั้น 3,4,6,8,9,10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 21 รายการ จำนวนเงิน 64,959.70 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ชั้น 3,4,6,8,9,10
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการมีรายได้แก่คนในชุมชนและผู้สูงอายุ โครงการย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีออนไลน์บูร
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำโยเกิร์ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>