งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ระบบ LSR และครุภัณฑ์กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ระบบ LSR และครุภัณฑ์กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ระบบ LSR และครุภัณฑ์กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิตอล (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซีสเท็มส์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง (๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ส. พันแสน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 22,972.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 13 รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.จี.เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  22,972.90  บาท  (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พิสิษฐ์ จิรายุสจิรากุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์รับภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์รับภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์รับภาพระบบดิจิตอล(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีนี อีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๒๖๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว ครุภัณฑ์ เก้าอี้ทำงาน ขนาด ๕๙x๖๑x๙๐ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนชนิดบานกระจก ๕ ฟุต ขนาด ๑๕๒.๖x๔๐.๖x๘๗.๘ ซม. จำนวน ๑ ตู้ ครุภัณฑ์ตู้บานเลื่อนชนิดบานทึบ ๕ ฟุต ขนาด ๑๕๒.๖x๔๐.๖x๘๗.๘ ซม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียริ่ง (1996) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๔๒๙.๑๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 66 รายการ จำนวนเงิน 84,053.85 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 106 รายการ จำนวนเงิน 101,687.45 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 93 รายการ จำนวนเงิน 85,438.43 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 59,830.12 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>