งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                 จัดจ้างเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ   จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ บริษัท ซันครีเอชั่นจำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๗๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมผนังรั่วซึม อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ชั้น ๒ - ชั้น ๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมผนังรั่วซึม อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ชั้น ๒ - ชั้น ๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมผนังรั่วซึม อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ชั้น ๒ -ชั้น ๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                 จัดจ้างซ่อมแซมผนังรั่วซึม อาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ชั้น ๒ - ชั้น ๕ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ บริษัท พลาสแมท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๔๓๗.๕๐ บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานซ่อมแซมแก้ไขรั่วซึมหลังคาและดาดฟ้า อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างงานซ่อมแซมแก้ไขรั่วซึมหลังคาและดาดฟ้า อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างงานซ่อมแซมแก้ไขรั่วซึมหลังคาและดาดฟ้า   อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                 งานซ่อมแซมแก้ไขรั่วซึมหลังคาและดาดฟ้า อาคาร ๕๐ ปี ชั้น   ๑๐ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.ชาญวิชัย2009 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                 จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วัฒนาเทรดเดอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๗๖.๕๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน  ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น      

               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทิพย์พานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๒๗๗.๒๕ บาท (เก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง    ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินท่อน้ำดีประจำอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินท่อน้ำดีประจำอาคาร   ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                   ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างเดินท่อน้ำดีประจำอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จ้างจัดจ้างเดินท่อน้ำดีประจำอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ บริษัท อัคคภาคย์ แมน คอนสตรัคชั่น จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๗๘๓.๘๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง