งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทิพย์พานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจของโครงการสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจของโครงการสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจของโครงการสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ ๒ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุลตร้าทูล อินโนเวชั่น ดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๘๗๒.๙๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่าย(LAN) ห้องปฎิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่าย (LAN) ห้องปฎิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่าย(LAN) ห้องปฎิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจพี ซิสเท็ม โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๐๐๐.๐๑ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๓๐.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ... ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rumtk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๘๘๙-๙๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  ที่สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1  เลขที่ 878  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2287-9600 ต่อ 7331 , 7513  เบอร์แฟ๊กซ์ 02-286-8962 หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ตั้งวันที่ 28 ธันวาคม  2561 - วันที่ 4 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนทันสมัย (Modern Classroom) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง
  3. ประกาศ... ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง
  4. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินราคาทรัพย์สิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 41 ชุด
  5. ประกาศร่างจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการจำลองห้องโดยสารเครื่องบิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>