งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร.ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ  เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร.ครั้งที่ ๘โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ

การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๖๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าจัดจ้างทำเวทีกลางแจ้งสำหรับพิธีเปิด-ปิด ขนาด ๑๒ x ๘ เมตร x สูง ๑.๘ เมตรพร้อมตกแต่ง สำหรับ ๑ วัน (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (วันละ ๔๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน ) จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าจัดจ้างทำเวทีกลางแจ้งสำหรับพิธีเปิด-ปิด ขนาด ๑๒ x ๘ เมตร x สูง ๑.๘ เมตรพร้อมตกแต่ง สำหรับ ๑ วัน (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (วันละ ๔๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน ) จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าจัดจ้างทำเวทีกลางแจ้งสำหรับพิธีเปิด-ปิด ขนาด ๑๒ x ๘ เมตร x สูง ๑.๘ เมตรพร้อมตกแต่ง สำหรับ ๑ วัน (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (วันละ ๔๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน ) จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างค่าจัดจ้างทำเวทีกลางแจ้งสำหรับพิธีเปิด-ปิด ขนาด ๑๒ x ๘ เมตร x สูง ๑.๘ เมตรพร้อมตกแต่ง สำหรับ ๑ วัน (วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (วันละ ๔๓,๐๐๐ บาท x ๑ วัน ) จำนวน ๑ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพงศ์ โพธิ์มณี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดจ้างทำตัวอย่างร้านค้าต้นแบบ ฟู้ดทรัค (Food Truck) (วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (กิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมอาหารไทย จีน ในยุคดิจิทัล (Food Truck)) (๑ ชุด x ๑๖,๔๗๕ บาท X ๒ วัน) จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดจ้างทำตัวอย่างร้านค้าต้นแบบ ฟู้ดทรัค (Food Truck) (วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (กิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมอาหารไทย จีน ในยุคดิจิทัล (Food Truck)) (๑ ชุด x ๑๖,๔๗๕ บาท X ๒ วัน) จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าจัดจ้างทำตัวอย่างร้านค้าต้นแบบ ฟู้ดทรัค (Food Truck) (วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (กิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมอาหารไทย จีน ในยุคดิจิทัล (Food Truck)) (๑ ชุด x ๑๖,๔๗๕ บาท X ๒ วัน) จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

             ค่าจัดจ้างทำตัวอย่างร้านค้าต้นแบบ ฟู้ดทรัค (Food Truck) (วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (กิจกรรมนิทรรศการนวัตกรรมอาหารไทย จีน ในยุคดิจิทัล (Food Truck)) (๑ ชุด x ๑๖,๔๗๕ บาท X ๒ วัน) จำนวน ๒ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพรรณผกา แสงศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๙๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าจัดจ้างระบบไฟ ระบบเสียง และ เอฟเฟค พร้อมติดตั้ง สำหรับเวที สำหรับ ๑ วัน (ในงานพิธีเปิด วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (วันละ ๓๕,๐๐๐ บาท x ๑ วัน) จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าจัดจ้างระบบไฟ ระบบเสียง และ เอฟเฟค พร้อมติดตั้ง สำหรับเวที สำหรับ ๑   วัน (ในงานพิธีเปิด วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (วันละ ๓๕,๐๐๐ บาท x ๑ วัน) จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าจัดจ้างระบบไฟ   ระบบเสียง และ เอฟเฟค พร้อมติดตั้ง สำหรับเวที สำหรับ ๑ วัน (ในงานพิธีเปิด วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (วันละ ๓๕,๐๐๐ บาท x ๑   วัน) จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                 ค่าจัดจ้างระบบไฟ   ระบบเสียง และ เอฟเฟค พร้อมติดตั้ง สำหรับเวที สำหรับ ๑ วัน (ในงานพิธีเปิด   วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (วันละ ๓๕,๐๐๐ บาท x ๑ วัน) จำนวน ๑ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอำนวย ใจสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าเช่าเต้นท์สำหรับแสดงนิทรรศการ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร (วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (หลังละ ๒,๖๐๐ บาท x ๒ เต้นท์ x ๒ วัน) จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าเช่าเต้นท์สำหรับแสดงนิทรรศการ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร (วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓) (หลังละ ๒,๖๐๐ บาท x ๒ เต้นท์ x ๒ วัน) จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                         
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเช่าเต้นท์สำหรับแสดงนิทรรศการ   ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร (วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓)   (หลังละ ๒,๖๐๐ บาท x ๒ เต้นท์ x ๒ วัน) จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                 จัดจ้างค่าเช่าเต้นท์สำหรับแสดงนิทรรศการ   ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร (วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓)(หลังละ ๒,๖๐๐ บาท x ๒ เต้นท์ x ๒ วัน) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิตติ เจริญสูงเนิน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าเช่าชุดพิธีกรสำหรับวันเปิดงาน (วันที่ 21 มกราคม ๒๕๖๓) (๔ คน x 1,000 บาท) /ค่าเช่าชุดนักแสดง พิธีเปิด (วันที่ 21 มกราคม 2563) (10 คน X 1,000 บาท) /ค่าแต่งหน้า ทำผม นักแสดง พิธีเปิด (วันที่ 21 มกราคม 2563) (10 คน x 400 บาท)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโล่ห์รางวัล อะคริลิค (อันละ ๙๐๐ บาท จำนวน ๑๒ อัน) จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมกับธุรกิจยุคใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ อาคาร ๕๐ ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโ
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ แนวตั้ง ๔ แผ่น แนวนอน ๔ แผ่น และค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลนิทรรศการ ป้ายไวนิลแสดงผลงาน 1. ค่าจัดจ้างทำ ป้ายไวนิลกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านค่านิยมความเป็นไทยจิตอาสา แ
  5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ลู่วิ่งเพื่อการพัฒนาสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ------------------------------------------------------------------------------------------------------------