งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
จัดจ้างทำแผ่นผับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิทยา ประทุมธารารัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอัดรูปภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างอัดรูปภาพ จำนวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างอัดรูปภาพ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Club Photo Express โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทิพย์พานิช  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๖๑๔.๓๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิตติ  เจริญสูงเนิน  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอสเอ็น ออฟฟิศซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,840.40 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่าห้องประชุมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.เอช.ที. โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>