งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒ พื้่นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 2 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 2 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,539.50 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

คณะบริหารธุรกิจ

ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุหมึกพิมพ์ ๒๗ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๕,๔๒๓.๖๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๖,๘๖๐,๖๐๐.-บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
               ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ห้อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ รัชฌา ซัพพลาย (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้าย ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำแผ่นป้าย ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลิตเติ้ล ไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๗๒.๘๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน 6 รายการ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนวัฒนาเทรดเดอร์ VATANA TRADERS (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,550.70 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 263,000.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>