งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรมของโครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีเพื่อชุมชนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรมของโครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีเพื่อชุมชนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรมของโครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีเพื่อชุมชนประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนพลู พิมพ์เขียว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500.00 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเมธา ต๊ะเสาร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๑,๖๒๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน 4 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหไทยพาณิชย์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,920.00 บาท (หกพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

คณะบริหารธุรกิจ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง และซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง และซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ สู่วิชาชีพและสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่วิชาชีพและสังคม จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่วิชาชีพและสังคม จำนวน 1 รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลิตเติ้ล ไซน์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๐๔๘.๘๖ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่สิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>