งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หนวยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน ของรัฐ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบทายประกาศน ี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หทัยกร พันธุงาม (นางหทัยกร พันธุงาม) รองอธิการบดี รักษาราชการแทน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รายละเอียดแนบทายประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (M๖๐๑๑๐๐๔๕๐๖๑) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ลําดับ ท ี่ รหัสแผนจัดซื้อจัด จาง ชื่อโครงการ งบประมาณ โครงการ (บาท) คาดวาจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จาง (เดือน/ป) ๑ P๖๐๑๑๐๐๙๕๖๘๒ ครุภัณฑหองปฏิบัติการสรางสรรคและพัฒนาระบบ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑ หอง ๖,๘๖๐,๖๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๐

เกียรติศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ Inkjet ขนาดใหญ่และเครื่องพิมพ์เอกสารระบบเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ Inkjet ขนาดใหญ่และเครื่องพิมพ์เอกสารระบบเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ Inkjet ขนาดใหญ่และเครื่องพิมพ์เอกสารระบบเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พล็อต แอนด์ ปริ้นท์ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๓๗.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หมวดหมู่ คณะบริหารธุรกิจ

เกียรติศักดิ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด   โดยวิธีเจาะจง

           ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเจาะจง นั้น

           จ้างซ๋อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซันคูลเซอร์วิส โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 175,100 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 3 รายการ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอสเอ็นออฟฟิศ ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 42,222.20 บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


คณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศสอบราคา 1. ครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จำนวน 120 ชุด วงเงิน 480,000 บาท 2. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 138,000 บาท 3. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์สี 4 in one จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 106,000 บาท

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์   1. ครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จำนวน 120 ชุด วงเงิน 480,000 บาท  

                                                     2. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์ขาว-ดำ  จำนวน 6 เครื่อง วงเงิน 138,000 บาท

                                                          3. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระบบเลเซอร์สี 4 in one  จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน 106,000 บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  15  มิถุนายน 2560  ถึง  27 มิถุนายน  2560 ในเวลาราชการ  ณ  สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ  กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑ เอกสารคุณสมบัติ  ในวันที่  28 มิถุนายน  2560 เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคา ในวันที่  28 มิถุนายน 2560  เป็นลำดับถัดไปหลังจากเปิดซองส่วนที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ณ  สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9673 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึง 27 มิถุนายน 2560  ในวันและเวลาราชการ

                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเรียกสอบราคาซื้อครั้งนี้    

สอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด

ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 22 ชุด เป็นเงิน 1,125,000 บาท 

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์  ดังนี้

ชุดกล้องวงจรปิด  จำนวน 22 ชุด  เป็นเงิน  1,125,000 บาท

                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                  ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

          ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 

     เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น

     การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเรียกสอบราคาซื้อครั้งนี้   

                        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ  สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ  ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่  ๒  ใบเสนอราคาในวันที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐    เวลา ๑๔.๐๐ น  ณ  สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์  0 2287 9673 ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ

  เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ ผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

5. หนังสือรับรองบริษัท

6. สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

 

                      

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
  2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะการบัญชี (I-Accounting Smart Classroom) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
  5. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการค้าหลักทรัพย์
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>