งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  เลขที่ 878 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๘๙๖๒  ตั้งวันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 15 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอัจฉริยะการบัญชี (I-Accounting Smart Classroom) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 2,431,000 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  เลขที่ 878 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๘๙๖๒  ตั้งวันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 2,976,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  เลขที่ 878 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๘๙๖๒  ตั้งวันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการค้าหลักทรัพย์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการค้าหลักทรัพย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 714,500 บาท 

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์  ดังนี้

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองการค้าหลักทรัพย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 714,500 บาท

                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                  ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

          ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 

     เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น

     การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเรียกสอบราคาซื้อครั้งนี้   

                        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ในเวลาราชการ ณ  สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ  ในวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่  ๒  ใบเสนอราคาในวันที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๕๙    เวลา ๑๔.๐๐ น  ณ  สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์  0 2287 9673 ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

  เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ ผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

5. หนังสือรับรองบริษัท

6. สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

ประกาศร่างคุณสมบัติครุภัณฑ์

 

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 2,976,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ  เลขที่ 878 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๖-๘๙๖๒  ตั้งวันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสร้างสรรค์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสร้างสรรค์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,081,000 บาท แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์  ดังนี้

ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสร้างสรรค์ จำนวน 1 ชุด   เป็นเงิน 1,081,000 บาท

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                  ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                  ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

          ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                  ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 

     เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น

     การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเรียกสอบราคาซื้อครั้งนี้   

                        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ในเวลาราชการ ณ  สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กำหนดเปิดซอง  ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ  ในวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่  ๒  ใบเสนอราคาในวันที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๕๙    เวลา ๑๔.๐๐ น  ณ  สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์  0 2287 9673 ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

  เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ ผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

5. หนังสือรับรองบริษัท

6. สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP     

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>