งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าเช่าชุดพิธีกรสำหรับวันเปิดงาน (วันที่ 21 มกราคม ๒๕๖๓) (๔ คน x 1,000 บาท) /ค่าเช่าชุดนักแสดง พิธีเปิด (วันที่ 21 มกราคม 2563) (10 คน X 1,000 บาท) /ค่าแต่งหน้า ทำผม นักแสดง พิธีเปิด (วันที่ 21 มกราคม 2563) (10 คน x 400 บาท)

                 ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าเช่าชุดพิธีกรสำหรับวันเปิดงาน (วันที่ 21 มกราคม ๒๕๖๓) (๔ คน x 1,000 บาท) /ค่าเช่าชุดนักแสดง พิธีเปิด (วันที่ 21 มกราคม 2563) (10 คน X 1,000 บาท) /ค่าแต่งหน้า ทำผม นักแสดง พิธีเปิด (วันที่ 21 มกราคม 2563) (10 คน x 400 บาท) /ค่าเช่าชุดผู้นำเสนอการแต่งกาย ไทย จีน ในยุคสมัยต่าง ๆ (วันที่ 21 มกราคม 2563) (16 คน x 1,000 บาท) และค่าแต่งหน้า ทำผม ผู้นำเสนอการแต่งกาย ไทย จีน ในยุคสมัยต่าง ๆ (วันที่ ๒๑ มกราคม 2563) (16 คน x 400 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
                 ค่าเช่าชุดพิธีกรสำหรับวันเปิดงาน (วันที่ 21 มกราคม ๒๕๖๓) (๔ คน x 1,000 บาท) /ค่าเช่าชุดนักแสดง พิธีเปิด (วันที่ 21 มกราคม 2563) (10 คน X 1,000 บาท) /ค่าแต่งหน้า ทำผม นักแสดง พิธีเปิด (วันที่ 21 มกราคม 2563) (10 คน x 400 บาท) /ค่าเช่าชุดผู้นำเสนอการแต่งกาย ไทย จีน ในยุคสมัยต่าง ๆ (วันที่ 21 มกราคม 2563) (16 คน x 1,000 บาท) และค่าแต่งหน้า ทำผม ผู้นำเสนอการแต่งกาย ไทย จีน ในยุคสมัยต่าง ๆ (วันที่ ๒๑ มกราคม 2563) (16 คน x 400 บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ภาคี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโล่ห์รางวัล อะคริลิค (อันละ ๙๐๐ บาท จำนวน ๑๒ อัน) จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโล่ห์รางวัล อะคริลิค (อันละ ๙๐๐ บาท จำนวน ๑๒ อัน) จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างทำโล่ห์รางวัล อะคริลิค (อันละ ๙๐๐ บาท จำนวน ๑๒ อัน) จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           จัดจ้างทำโล่ห์รางวัล อะคริลิค (อันละ ๙๐๐ บาท จำนวน ๑๒ อัน) จำนวน ๑๒ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิตติ เจริญสูงเนิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมกับธุรกิจยุคใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ อาคาร ๕๐ ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมกับธุรกิจยุคใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ อาคาร ๕๐ ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

                     ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมกับธุรกิจยุคใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ อาคาร ๕๐ ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และลานหน้าอาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                     จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมกับธุรกิจยุคใหม่ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิตติ เจริญสูงเนิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ แนวตั้ง ๔ แผ่น แนวนอน ๔ แผ่น และค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลนิทรรศการ ป้ายไวนิลแสดงผลงาน 1. ค่าจัดจ้างทำ ป้ายไวนิลกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านค่านิยมความเป็นไทยจิตอาสา แ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ แนวตั้ง ๔ แผ่น แนวนอน ๔ แผ่น และค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลนิทรรศการ  ป้ายไวนิลแสดงผลงาน 1. ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านค่านิยมความเป็นไทยจิตอาสา แนวตั้ง จำนวน ๑๐ แผ่น 2. ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมไทย จีน ในเขตสาทร จากอดีตสู่ปัจจุบัน แนวตั้ง จำนวน ๑๔ แผ่น 3. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลแสดงผลงานการประกวด จำนวน  ๔ กิจกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าจัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ แนวตั้ง ๔ แผ่น แนวนอน ๔ แผ่น และค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลนิทรรศการ  ป้ายไวนิลแสดงผลงาน     1. ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านค่านิยมความเป็นไทยจิตอาสา แนวตั้ง จำนวน ๑๐ แผ่น 2. ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมไทย จีน ในเขตสาทร จากอดีตสู่ปัจจุบัน แนวตั้ง จำนวน ๑๔ แผ่น 3. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลแสดงผลงานการประกวด จำนวน ๔ กิจกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                จัดจ้างค่าจัดจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ แนวตั้ง ๔ แผ่น แนวนอน ๔ แผ่น และค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลนิทรรศการ  ป้ายไวนิลแสดงผลงาน 1. ค่าจัดจ้างทำ  ป้ายไวนิลกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านค่านิยมความเป็นไทยจิตอาสา แนวตั้ง จำนวน ๑๐ แผ่น 2. ค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมนิทรรศการวัฒนธรรมไทย   จีน ในเขตสาทร จากอดีตสู่ปัจจุบัน แนวตั้ง จำนวน ๑๔ แผ่น 3. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลแสดงผลงานการประกวด จำนวน ๔ กิจกรรม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิตติ เจริญสูงเนิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท        (สี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ลู่วิ่งเพื่อการพัฒนาสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ลู่วิ่งเพื่อการพัฒนาสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ลู่วิ่งเพื่อการพัฒนาสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดซื้อครุภัณฑ์ลู่วิ่งเพื่อการพัฒนาสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๒ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น ขนาด ๐.๕ เมตร x ๑.๒ เมตร จำนวน ๒๖ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๔ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๒ ผืน/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ เมตร x  เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น ขนาด ๐.๕ เมตร x ๑.๒ เมตร จำนวน ๒๖ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๔ เมตร x  เมตร จำนวน ๒ ผืน/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒ เมตร x  เมตร จำนวน ๒ ผืน/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๒.๔๔ เมตร x ๔.๙ เมตร จำนวน ๑ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๒ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น ขนาด ๐.๕ เมตร x ๑.๒ เมตร จำนวน ๒๖ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๔ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๒   ผืน/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๒ ผืน/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๒.๔๔ เมตร x ๔.๙ เมตร จำนวน ๑ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                จัดจ้างค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ เมตร x ๒ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลธงญี่ปุ่น ขนาด ๐.๕ เมตร x ๑.๒ เมตร จำนวน ๒๖ ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๔ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๒  ผืน/ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๒   ผืน/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๒.๔๔ เมตร x ๔.๙ เมตร จำนวน ๑   ป้าย/ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕ เมตร x ๖ เมตร จำนวน ๓ ป้ายผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่ บริษัท ลิตเติ้ล ไซน์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๔๗๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖๐ รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าของที่ระลึก (กรอบรูปเรือ มอบให้ตัวแทนของทุกสถาบันที่เข้าร่วมงาน) จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าของที่ระลึก (กระเช้าขนมไทย มอบคณะผู้บริหารและคณาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยในการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา) จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรแบบสีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 1,700 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง