งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทร. ๗๓๓๑
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                                    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทร. ๗๓๓๑ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                    

                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

                                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว  เอี่ยมแฉล้ม)

                                                                                               คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ จอ และเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์สี หรือ LED สี จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ จอ และเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์สี หรือ LED สี จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ บธ.๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
            เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่องจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ จอ และเครื่องพิมพ์Multifunction จำนวน ๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกรท มอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

----------------------------------------------------------------------------------------------

             ตามประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ บธ.๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

                จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วัน คอนซัลติ้ง จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องประชุม อาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๑๐ จำนวน ๑ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทธารามนต์ วิศวกรรม  จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน

๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                 จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,

ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๙๔.๒๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 

                     
   

 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

   
   

จำนวน

   
   

๑ 

   
   

 ชุด

   

 


                     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                   ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                   ๔.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว   เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                   ๕.   ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ   ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                   ๖.   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                   ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                   ๘.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ   วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                   ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๑๐.   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic   Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 

 

 
   
   


                  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๘๗ ๙๖๐๐   ต่อ ๗๓๓๑ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

 

                                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม)

                                                                                               คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ
   
   

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Print CM๓๐๕df รุ่น TL๓๐๐๖๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง และซ่อมระบบสื่อพิมพ์ Inkjet ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ HP รุ่น Designjet z๒๑๐๐ ๔๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ จอ และเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์สี หรือ LED สี จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยว
  3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ จอ และเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์สี หรือ LED สี จำนวน ๑๐ เครื่
  4. ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ จอ และเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์สี หรือ LED สี จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยว
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการลอกท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคารและระบบน้ำทิ้งภายในอาคาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง