งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศซ่อมประตู

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมประจำอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมประจำอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ และอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมประจำอาคาร ๕๐ ปี พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ และประตูอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๗๙๕.๕๐ บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนัทรัช ดิจิตอล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวัฒนาเทรดเดอร์ VATANA TRADERS (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,542.32 บาท (สองพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทอร์เทิล แอคทีฟ จำกัด (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๘๗๙.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                                      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                                      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

(นางสมคิด รักษาทรัพย์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กองทุนสวัสดิการ มทร.กรุงเทพ (UTK Shop) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๒๐.๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>