งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖๐ รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖๐ รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๖๐ รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทิพย์พานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๕๒๓.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าของที่ระลึก (กรอบรูปเรือ มอบให้ตัวแทนของทุกสถาบันที่เข้าร่วมงาน) จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าของที่ระลึก (กรอบรูปเรือ มอบให้ตัวแทนของทุกสถาบันที่เข้าร่วมงาน) จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าของที่ระลึก (กรอบรูปเรือ มอบให้ตัวแทนของทุกสถาบันที่เข้าร่วมงาน) จำนวน ๒๔ อัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              จัดจ้างค่าของที่ระลึก (กรอบรูปเรือ มอบให้ตัวแทนของทุกสถาบันที่เข้าร่วมงาน) จำนวน ๒๔ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ LOUIS-หลุยส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าของที่ระลึก (กระเช้าขนมไทย มอบคณะผู้บริหารและคณาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยในการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา) จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าของที่ระลึก (กระเช้าขนมไทย มอบคณะผู้บริหารและคณาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัยในการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา) จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างค่าของที่ระลึก (กระเช้าขนมไทย มอบคณะผู้บริหารและคณาจารย์แต่ละ มหาวิทยาลัยในการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา) จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  

                 จัดจ้างค่าของที่ระลึก (กระเช้าขนมไทยมอบคณะผู้บริหารและคณาจารย์แต่ละ มหาวิทยาลัยในการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา) จำนวน ๑๘ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีระ เชิงสุขศิริกุล โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต

                ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED จำนวน ๔ เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒ เครื่อง, จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๒ จอ, ตู้เหล็กแบบเตี้ยบานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ จำนวน ๗ รายการ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED จำนวน ๔ เครื่อง, เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๒ เครื่อง, จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๒ จอ, ตู้เหล็กแบบเตี้ยบานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ จำนวน ๗ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรแบบสีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 1,700 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรแบบสีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 1,700 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตรแบบสีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 1,700 ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิทยา   ประทุมธารารัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,500 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าชุดการแสดงพิธีเปิด ค่าแต่งหน้า ทำผมนักแสดงพิธีเปิด ค่าเช่าชุดพิธีกรและค่าจ้างแต่งหน้าทำผมพิธีกร โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ค่าเช่าชุดการแสดงพิธีเปิด ค่าแต่งหน้า ทำผมนักแสดงพิธีเปิด ค่าเช่าชุดพิธีกรและค่าจ้างแต่งหน้าทำผมพิธีกร โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ค่าเช่าชุดการแสดงพิธีเปิด ค่าแต่งหน้า ทำผมนักแสดงพิธีเปิด ค่าเช่าชุดพิธีกรและค่าจ้างแต่งหน้าทำผมพิธีกร โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 4 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอดิศักดิ์  ภาคี (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าของที่ระลึกผู้เข้าร่วมงาน (กระเป๋าผ้าพร้อมหูหิ้วฝ้ายดิบขยายข้างสีขาว แบบบางพร้อมหูหิ้ว ขนาด A๔) (สำหรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ควบคุมกิจกรรมแต่ละสถาบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละสถาบัน) จำนวน ๑๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าเช่าบูธพร้อมติดตั้ง ขนาด 3x3 ม. (เหมาเป็นเวลา 3 วัน) โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 19 บูธ โดยวิธีเฉพ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดทำบอร์ดแนะนำกิจกรรมของนักศึกษาและงานวิจัยของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8 จำนวน 6 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลคริสตัล ขนาดเล็ก สีใส สูง ๖ นิ้ว กว้าง ๓.๕ นิ้ว หนา ๑๕ มม. จำนวน ๕๒ อัน และโล่รางวัล คริสตัล ขนาดใหญ่ สีใส สูง ๑๐.๕ นิ้ว กว้าง ๗.๕ นิ้ว หนา ๑๕ มม. จำนวน ๑๑ อัน
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าของที่ระลึกผู้เข้าร่วมงาน (กระเป๋าผ้าฯ) โครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิ