งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา จำนวน ๒๐ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท และ โต๊ะทำงานขาเหล็ก จำนวน ๖ ตัว เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา จำนวน ๒๐ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท และ โต๊ะทำงานขาเหล็ก จำนวน ๖ ตัว เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๙๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา จำนวน ๒๐ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท และโต๊ะทำงานขาเหล็ก จำนวน ๖ ตัว เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๙๐ บาท จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๙๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
                                                                                       
             (นางหทัยกร พันธุ์งาม)
      รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
            คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถกระบะติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าไฟเบอร์กลาส (Food Trucks) จำนวน 1คัน

                ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประำจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

 

                                                                                                                นางหทัยกร  พันธุ์งาม

                                                                                                             (นางหทัยกร     พันธุ์งาม)

                                                                                                        รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน

                                                                                                               คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

 

     1

รถกระบะติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าไฟเบอร์กลาส (Food Trucks)            จำนวน 1 คัน

830,000 บาท

12/2560

 

 คณะบริหารธุรกิจ

      

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถกระบะบรรทุกสินค้าไฟเบอร์กลาส (Food Trucks) จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รถกระบะติดตั้งบรรทุกสินค้าไฟเบอร์กลาส (Food Trucks) จำนวน 1 คัน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อรถกระบะติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าไฟเบอร์กลาส (Food Trucks) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. 

ผู้สนใจติดต่อของรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7331 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 6,860,600.-บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. 

ผู้สนใจติดต่อของรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7331 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเช่ารถโค้ช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดจ้างเช่ารถโค้ช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่ารถโค้ช จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์.อาร์.รุ่งนิรันดร์ทัวร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๔๑๘.๖๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โครงการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมตามพระราชดำริ (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ โครงการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมตามพระราชดำริ (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๗ รายการ โครงการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมตามพระราชดำริ (รัชกาลที่ ๙) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจิตติ เจริญสูงเนิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๑๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโครงการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมตามพระราชดำริ (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเวทีและเช่าเต้นท์ จำนวน ๒ รายการ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุด จ้างตกแต่งเวที และจ้างทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินโครงการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒธรรมตามพระราชดำริ (รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>