งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม อาคาร ๒ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม อาคาร ๒ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม อาคาร ๒ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว เสาวนีย์ กายโรจน์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๙,๐๑๒.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔๖ รายกาาร                          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔๖ รายกาาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จัดจ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔๖ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซันคูล เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๔,๕๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

พัดลมฝ้าเพดาน 3 ใบพัด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพัดลมฝ้าเพดาน ๓ ใบพัด จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อพัดลมฝ้าเพดาน ๓ ใบพัด จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัดลมฝ้าเพดาน ๓ ใบพัด จำนวน ๕๐ ตัว จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๔๗๑.๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินการปรับปรุงหน้าต่างอาคาร ๒ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างดำเนินการปรับปรุงหน้าต่างอาคาร ๒ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างดำเนินการปรับปรุงหน้าต่าง อาคาร ๒ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑๔ ชุด จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ07 จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๓๕๖.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอืค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุดผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ07 จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๕๖.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศของโครงการแข่งขันกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของคณะบริหารธุรกิจ ๙ มทร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศของโครงการแข่งขันกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของคณะบริหารธุรกิจ ๙ มทร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศของโครงการแข่งขันกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ของคณะบริหารธุรกิจ ๙ มทร. จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาว จันทนา ขาวดี (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>