งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับรถยนต์ราชการส่วนของคณะฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับรถยนต์ราชการส่วนของคณะฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
              น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลสำหรับรถยนต์ราชการส่วนของคณะฯ จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น     

                 จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด   (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๗,๘๒๔.๓๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารเอ ๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารเอ ๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารเอ ๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                  จัดซื้อวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารเอ ๔ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๓๗๕.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ทั้งปวง


                 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒, ๔, ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒, ๔, ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร ๒, ๔, ๙ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๔๔๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเดินระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างเดินระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
                 จัดจ้างเดินระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ ดี เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๖๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ   จำนวน ๓๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ตามที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซันคูล เซอร์วิส โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)