งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วัฒนา เทรดเดอร์ VATANA TRADERS โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๓๙๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์หุ้มเสาอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำสติกเกอร์หุ้มเสาอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างทำสติกเกอร์หุ้มเสาอาคาร ๙ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลิตเติ้ล ไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พระราม 2 ปิโตรเลียม จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000.00 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซ์ื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๕๓๖ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซ์ื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๕๓๖ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๕๓๖ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีไซน์แอนด์บิวท์เอ็กซิบิชั่นสตูดิโอ07 จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๕๓๖.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

คณะบริหารธุรกิจ

  • ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์รถกระบะติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าไฟเบอร์กลาส (Food Trucks) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ ๒)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถกระบะติดตั้งตู้บรรทุกสินค้าไฟเบอร์กลาส (Food Trucks) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 287 9600 ต่อ 7331 ในวันและเวลาราชการ

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน ๓๐ ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๕,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน ๓๐ ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๕,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน ๓๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๔๖๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๘๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>