งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มเอ็น ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๙๒๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วัฒนาเทรดเดอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๒๗.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน.1 รอ. (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 900.00 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)   รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๔๒,๖๐๐ บาท และ เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๔๒,๖๐๐ บาท และ เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงินรวม ๔๒,๖๐๐ บาท และเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวนเงินรวม ๖๘,๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทอร์เทิล แอคทีฟ จำกัด (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๑๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
          ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม)
                     คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๔๒,๖๐๐ บาท และ เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๔๒,๖๐๐ บาท และ เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงินรวม ๔๒,๖๐๐ บาท และเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวนเงินรวม ๖๘,๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทอร์เทิล แอคทีฟ จำกัด (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๑๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๔๒,๖๐๐ บาท และ เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๔๒,๖๐๐ บาท และ เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงินรวม ๔๒,๖๐๐ บาท และเครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อนและเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด เป็นจำนวนเงินรวม ๖๘,๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทอร์เทิล แอคทีฟ จำกัด (ขายส่ง,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๑๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม)
          คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>