งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               ถ่ายเอกสาร (ดำ-สี) และทำเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอล ออล่ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๙๙.๙๔ บาท (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕ x ๓ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างทำป้ายผ้าไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำป้ายผ้าไวนิล  เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๔  ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานพื้นฐานด้วยโปรแกรม Solid Worksโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ ใช้ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานพื้นฐานด้วยโปรแกรม Solid Works เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               วัสดุ  จำนวน ๖  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๗๗.๘๑  บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                วัสดุฝึก  จำนวน ๔  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                จัดซื้อวัสดุ  จำนวน ๖  รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๙๙.๙๙บาท (หนึ่งหทมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจัดจ้างทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำป้ายผ้าไวนิล ขนาด ๑.๕x๓ เมตร จำนวน ๒ ผืน   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบีัยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสาร จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่ม จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง