งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๓๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็ดดู พลัส (ขายปลีก) โดยเสนอราคา
​​​​​​​เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สกรีนมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกของสด จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวธันยธรณ์ ทองช่วง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีนส์ ทีม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               วัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริชแมน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๑๗๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน