งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการวิชาการจากผลงานวิจัย "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนสู่คววามยั่งยืน" จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิพล แสงธงทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สกรีนมีเดีย จำกัด  โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนพพรพริ้นติ้ง  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ (สามพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               บริการด้านประชาสัมพันธ์(๘๐.๑๔.๑๖.๐๒ ) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โย แอนด์ โอ๋ โฆษณา (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวีดีทัศน์ จำนวน ๑ รายการ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำสื่อวีดีทัศน์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำสื่อวีดีทัศน์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ห้า หก คนฟิล์ม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
  2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบสำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินผลงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมภายในงาน ตลาดสินค้านวัตกรรมเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ชุมชน ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพื้นที่และออกแบบนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพื้นที่ และจัดบูธ (STI-OTOP Market) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง