งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๕๑.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(งานบำรุงเครื่องจักร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม(งานบำรุงเครื่องจักร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม (งานบำรุงเครื่องจักร) จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
อรุณทองวิศวภัณฑ์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(ไฟฟ้าเบื้องต้น) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม(ไฟฟ้าเบื้องต้น) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               วัสดุฝึกอบรม(ไฟฟ้าเบื้องต้น) จำนวน ๒๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๗๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๘๓๕.๘๖ บาท (สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๑๕๕.๘๕ บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๒๔.๙๙ บาท (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง