งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีโครงการ เช่าห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ห้องประชุม จำนวน ๒ ห้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ประสิทธิ์ธร จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้และรถบัส (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จ้างรถตู้และรถบัส (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถตู้และรถบัส (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Back drop จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างทำ Back drop จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โย แอนด์ โอ๋ โฆษณา (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบฐานข้อมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างทำระบบฐานข้อมูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ฐานข้อมูล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวรกันต์ คนล้ำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               กระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส แอนด์ บี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ริชแมน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๘๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน