งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์แบบม้วนพับเก็บได้ (Roll Up) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำโปสเตอร์แบบม้วนพับเก็บได้ (Roll Up) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทำโปสเตอร์แบบม้วนพับเก็บได้ (Roll Up) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  เจ.เอ็ม. (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าเหมารถตู้ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีโครงการ ซื้อวัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจ.เอ็ม. (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารงานวิจัย มทร. กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีโครงการ จ้างทำวารสารงานวิจัย มทร. กรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วารสารงานวิจัย มทร.กรุงเทพ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. ศรีบูรณ์ คอมพิวเตอร์-การพิมพ์ (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแสดงข้อมูลและตกแต่งบูธจำหน่ายสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดแสดงข้อมูลและตกแต่งบูธจำหน่ายสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดแสดงข้อมุลและตกแต่งบูธจำหน่ายสินค้า จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิล43 จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม(เครื่องมือกลเบื้องต้น) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม(เครื่องมือกลเบื้องต้น) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม(เครื่องมือกลเบื้องต้น) จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน