งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนพมาศ มาถาวร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวรติมา นิ่มมณี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ จำนวน 1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกุลธรณ ธรรมเที่ยง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการสอน กิจกรรมที่ 4 จำนวน1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำเอกสารประกอบการสอน จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพร พริ้นติ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 21 รายการ โดยวิธีเ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวรติมา นิ่มมณี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินคอท ดีไซน์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>