งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล โดยเสนอราคา เป็นเงิน     
ทั้งสิ้น ๙,๓๖๐.๐๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวณัฐธีมา เติมชัยอนันต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพร  พริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินคอท ดีไซน์ จำกัดโดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินคอท ดีไซน์ จำกัดโดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินคอท ดีไซน์ จำกัด

 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>