งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พรเจริญโภคภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๖๑.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 499.00 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรเจริญโภคภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ       จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม  จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนพพรพริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๗๕.๐๐ บาท (สามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ   จ้างทำป้ายไวนิล  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างทำป้ายไวนิล  จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สกรีนมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๓๔๕.๙๒ บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง