งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.

   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อรุณทองวิศวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๖.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกบาทถ้วน).

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบสำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินผลงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดทำแบบสำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินผลงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดทำแบบสำรวจ รวบรวมข้อมูล และประเมินผลงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ แอม ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมภายในงาน ตลาดสินค้านวัตกรรมเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ชุมชน ฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดกิจกรรมภายในงาน ตลาดสินค้านวัตกรรมเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ชุมชน (STI-OTOP Market) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               จัดกิจกรรมภายในงาน ตลาดสินค้านวัตกรรมเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ชุมชน (STI-OTOP Market) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ แอม ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพื้นที่และออกแบบนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดพื้นที่และออกแบบนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จัดพื้นที่และออกแบบนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอ แอม ซีเอ็นเอ๊กซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบพื้นที่ และจัดบูธ (STI-OTOP Market) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างออกแบบพื้นที่ และจัดบูธ (STI - OTOP Market) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ออกแบบพื้นที่ และจัดบูธ (STI-OTOP Market) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บริษัท ไอ แอม ซีเอ็นเอ็กซ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(๒๔.๑๐.๒๑.๐๐ ) จำนวน ๒๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๙๒๕.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง