งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ Turnitin จำนวน ๑ โปรแกรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ Turnitin โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกบทความทางวิชาการ Turnitin จำนวน ๑ โปรแกรม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๒๕ บาท (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำไวนิลโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สกรีนมีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกอบรม จำนวน ๓๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พรเจริญโภคภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๐๖๑.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหกสิบเอ็ดบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 499.00 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)