งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุม (1 ห้องx 12,000 บาท x 1 วัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อการส่งเสิรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและบูรณาการแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ จัดจ้างเช่าห้องประชุม (1 ห้องx 12,000 บาท x 1 วัน) จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดจ้างเช่าห้องประชุม (1 ห้องx 12,000 บาท x 1 วัน)  จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 17,978.14 บาท

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 19 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 17,978.14 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซม Booster pump ชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมแซม Booster pump ชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

ซ่อมแซม Booster pump ชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แนบ แอสโซซิเอท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๑ รายการ ๑๔,๙๖๓.๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

วัสดุฝึก จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมโชค ทรัพย์ไพศาล การพิมพ์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๖๓.๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ ๒๒,๗๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

วัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ได้แก่ บริษัท บ้านใต้เทคโนโลยี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๗๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๖ รายการ ๑๗,๗๐๑.๐๐ บาท ๑๓,๖๔๘.๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

วัสดุฝึก จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุ่ยเซ้งเครื่องเขียน จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๔๘.๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี
  2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน ๑๒ รายการ ๑๗,๗๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ ๒๔,๐๕๘.๙๕ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑,๒๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด