งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 17,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิสิษฐ์ จิรายุสจิรากุล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 17,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงิน ๑๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิสิษฐ์ จิรายุสจิรากุล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๒๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้ถ่ายบล๊อกสกรีนขนาด ๙๐ x ๑๒๐ cm จำนวน ๖ รายการ ราคา ๒๗,๙๘๐.๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้ถ่ายบล๊อกสกรีนขนาด ๙๐ x ๑๒๐ cm จำนวน ๖ รายการ                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้ถ่ายบล๊อกสกรีนขนาด ๙๐ x ๑๒๐ cm จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก. อุดมโชค ทรัพย์ไพศาล การพิมพ์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๙๘๐.๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 12,840 บาท

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,840 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กำหนดวันประมูลขายทอดตลาดในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  โดยให้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษาบรมราชินีนาถ  ชั้น  ๑  ห้องประชุมวิทยาสาทร  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประมูล  และจะไม่มีการลงชื่อเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมระบบ Interactive แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

              ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศเผยแพร่แผน.pdf)ประกาศ 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๕,๑๗๑.๗๘ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายบอกชั้นอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒๓,๙๘๐ บาท
  3. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  4. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ