งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยา) จัดจ้างจำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดจ้างจำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๙๕ บาท (สองพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครั้งที่ ๒

                                ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์สำหรับการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถตู้ (4 คัน x 3,500 บาท x 3 วัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อการส่งเสิรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและบูรณาการแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ จัดจ้างเช่ารถตู้ (4 คัน x 3,500 บาท x 3 วัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จัดจ้างเช่ารถตู้ (4 คัน x 3,500 บาท x 3 วัน) จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สิริขวัญบารมี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 25,680 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 6 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โฟโต้เซ็ท จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 25,680 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การผลิตสื่อเสียงดิจิตอล

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การผลิตสื่อเสียงดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์อุปกรณ์การผลิตสื่อเสียงดิจิตอล(๕๒.๑๖.๑๕.๒๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.ที.คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๖๔.๑๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยหกสิบสี่บาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ชั้น ๗ – ๘ และผนังรั่วซึม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ชั้น ๗ – ๘ และผนังรั่วซึม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง ชั้น ๗ – ๘ และผนังรั่วซึม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๘๕๘.๘๕ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุม (1 ห้องx 12,000 บาท x 1 วัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 19 รายการ จำนวนเงิน 17,978.14 บาท
  3. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซม Booster pump ชั้นดาดฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๑ งาน จำนวนเงิน ๒๓,๐๐๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพา
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๑ รายการ ๑๔,๙๖๓.๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๓ รายการ ๒๒,๗๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง