งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก (1 ชิ้น x 1,500 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดซื้อของที่ระลึก(1 ชิ้น x 1,500 บาท)จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดซื้อของที่ระลึก(1 ชิ้น x 1,500 บาท)จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (10 ชุด x 50 บาท) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืน จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (100 ชุด x 50 บาท)จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (100 ชุด x 50 บาท)  จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าห้องประชุม (1 ห้อง x ห้องละ 15,000 บาท x จำนวน 3 วัน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดจ้างเช่าห้องประชุม (1 ห้อง x ห้องละ 15,000 บาท x จำนวน 3 วัน)จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดจ้างเช่าห้องประชุม (1 ห้อง x ห้องละ 15,000 บาท x จำนวน 3 วัน)  จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชูเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดระบบปั๊มน้ำประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๓ งาน จำนวนเงิน ๑๐๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดระบบปั๊มน้ำประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๓ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ชุดระบบปั๊มน้ำประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน ๓ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน๑๐๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)               รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านจำนวน ๒๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดซื้อวัสดุวัสดุงานบ้านจำนวน ๒๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๔๔.๗๒ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าและเพดานห้องปฏิบัติการ ชั้น ๔ ของอาคาร ๓๓ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทำผงแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน ๑ งาน ราคา ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง