งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

                   เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ  ณ  วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567

Attachments:
FileDescription
Download this file (ยกเลิกประกาศเชิญชวน.pdf)ประกาศ 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกจำนวน ๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดซื้อวัสดุวัสดุฝึกจำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๗๒.๒๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่มจำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดซื้อน้ำดื่มจำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพี.วี.ซัพพลาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๕๐ บาท (เก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ราคา ๔๐,๒๘๕.๕๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๒๘๕.๕๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๙ เครื่อง ราคา ๓๒๑,๘๕๖ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๙ เครื่อง    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จัดจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๙ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมยศแอร์ แอนด์ ไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๘๕๖ บาท             (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกจำนวน ๒๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              จัดซื้อวัสดุวัสดุฝึกจำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๘๐.๓๕ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดสิบบาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)
  3. ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร ยี่ห้อ YSI-๕๕๖ จำนวน ๑ งาน ราคา ๒๑,๐๗๙.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
  5. ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้น แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร