งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี (๔๓.๒๑.๒๑.๑๐ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สยาม เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน ๑๒ รายการ ๑๗,๗๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

วัสดุฝึกของสด จำนวน ๑๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทถ้วน)

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ ๒๔,๐๕๘.๙๕ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

วัสดุ จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๕๘.๙๕ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๑,๒๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๕ รายการ สำหรับโครงการพัฒนาความรู้ด้านเคมีและการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม จำนวน ๓๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนพพรพริ้นติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ
ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา(๓๐.๒๐.๑๙.๐๒ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๙๘.๑๐ บาท (สี่พันเก้าสิบแปดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 2,792.70 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 8 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,792.70 บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 36,055.79 บาท
  2. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 7,510 บาท
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 101 รายการ จำนวนเงิน 27,090 บาท
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชั้นฉากเหล็ก ขนาด ๕ ชั้นวาง จำนวน ๒ ตัว