งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 36,055.79 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 24 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 36,055.79 บาท (สามหมื่นหกพันห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ ๑ คัน จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรพล   อำพันแสง  (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 7,510 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึกของสด  จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึกของสด จำนวน 16 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สุภาพงษ์ซายน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,510 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 101 รายการ จำนวนเงิน 27,090 บาท

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน 101 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

               จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 101 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น แล็บเคม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 27,090 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชั้นฉากเหล็ก ขนาด ๕ ชั้นวาง จำนวน ๒ ตัว

               ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ
ซื้อครุภัณฑ์ชั้นฉากเหล็ก ขนาด ๕ ชั้นวาง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์ชั้นฉากเหล็ก ขนาด ๕ ชั้นวาง (๓๐.๑๐.๑๕.๐๔ ) จำนวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๔๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๑๐,๓๗๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๗๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องแสดงสื่อประชาสัมพันธ์มัลติมีเดีย จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๒,๑๔๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อFuji Xerox Docuprint P๔๕๕D จำนวน ๑ งาน ราคา ๓,๒๑๐.๐๐ บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ANSI Lumens
  4. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 27 รายการ จำนวนเงิน 98,632.60 บาท
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 60,200 บาท