งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น
               ปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIR TEMP ประจำหอประชุมใหญ่บพิตรพิมุข มหาเมฆ อาคาร ๗ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIR TEMP ประจำหอประชุมใหญ่บพิตรพิมุข มหาเมฆ อาคาร ๗ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AIR TEMP ประจำหอประชุมใหญ่บพิตรพิมุข มหาเมฆ อาคาร ๗ จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๔๙๕.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ตึกอธิการบดี ชั้น ๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๕-๕๙/๑๗๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ตึกอธิการบดี ชั้น ๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๕-๕๙/๑๗๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Focus ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ตึกอธิการบดี ชั้น ๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๕-๕๙/๑๗๓ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๙๖.๑๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานขายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 88 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการขายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน  88  รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                   เนื่องจากมีความผิดพลาดในการแจ้งรายการที่ขาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จึงขอยกเลิกรายการ ลำดับที่  38  ตามบัญชีรายการพัสดุที่ขาย จำนวน  1  รายการ คือ ครุภัณฑ์ Printer หมายเลข 7440-010-0001-07-59/104  จำนวน  1  เครื่อง และหักราคาตามที่ผู้เสนอราคาได้เสนอในรายการดังกล่าว

                   ผู้ได้รับการคัดเลือกงานขายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ  2563  จำนวน  88  รายการ โดยวิธีคัดเลือก  ได้แก่ นางสาวโฉมศรี วัฒนสุข  โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน  43,500.00  บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และเสนอราคาในรายการที่ถูกยกเลิก เป็นเงิน  160.00  บาท  (หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  คงเหลือราคารวมที่เสนอ  43,340.00  บาท  (สี่หมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๙๘๖.๘๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์ความปลอดภัย (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์ความปลอดภัย (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์ความปลอดภัย (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเอ็นจิเนียริ่ง บาย เอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน    ทั้งสิ้น ๔๙๙,๔๒๒.๕๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น    ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๑-๕๙/๒.๒๖ (สวส.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑,๒ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP๕๐๕๔SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๑๙.๘ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง