งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด (ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๔,๙๔๐.๐๐  บาท  (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ในรอบเดือนมีนาคม 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ในรอบเดือนมีนาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อยืดพิมพ์ลาย จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำเสื้อยืดพิมพ์ลาย จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำเสื้อยืดพิมพ์ลาย จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสกสรรค์ พิศวงวิไล (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักดนตรีไทยบรรเลงในงานพิธี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมานักดนตรีไทยบรรเลงในงานพิธี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมานักดนตรีไทยบรรเลงในงานพิธี จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพลดนัย วันแก้ว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ พิธีรดน้ำดำหัว และอุปกรณ์ถวายสังฆทาน จัดจ้างทำพวงมาลัยดอกไม้สดสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่เกษียณและผู้บริหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ตามที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตกแต่งสถานที่ พิธีรดน้ำดำหัว และอุปกรณ์ถวายสังฆทาน จัดจ้างทำพวงมาลัยดอกไม้สดสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่เกษียณและผู้บริหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตกแต่งสถานที่ พิธีรดน้ำดำหัว และอุปกรณ์ถวายสังฆทาน จัดจ้างทำพวงมาลัยดอกไม้สดสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่เกษียณและผู้บริหาร จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธณาพัฒธ์ กันธะวงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฟรนด์ลี่ เปเปอร์ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๗๓๔.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาชุดการแสดง และจ้างเหมาช่างแต่งหน้าทำผม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าแสง สี เสียง และจัดจ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักพากย์เรือยาวประเพณี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๑๙.๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ RICOH SP๓๑๑HS หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๔-๖๑/๑๑๒ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง