งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ (แบบไม่รวมอ

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๒, อาคาร ๓๖, คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร ๔๘, คณะบริหารธุรกิจ อาคาร ๕๐ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร ๕๑ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๘ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๒๓๖.๐๖ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบหกบาทหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
และการลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖ จากผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๘๒.๒๖ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ พื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ,พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ,พื้นที่พระนครใต้) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ พื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ,พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ,พื้นที่พระนครใต้) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ พื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ,พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ,พื้นที่พระนครใต้) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ พื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ,พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ,พื้นที่พระนครใต้) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง สำหรับ
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖ จากผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค และบำรุงรักษาลิฟต์หอพักนักศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค และบำรุงรักษาลิฟต์หอพักนักศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๐๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง