งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด ๗๕ ซม. จำนวน ๒
 แจกัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจักรพรรณ มาตโสภา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน
               ๒. แจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด ๒๕ ซม. จำนวน ๒๔ แจกัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นายจักรพรรณ มาตโสภา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุ (อาหารแห้ง)  จำนวน ๓๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค  อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๐๙,๘๗๙.๐๐  บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมตู้แช่แข็งยืน ๔ ประตู จำนวน ๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปภัสสร นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๓๒.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามสิบสองบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าเช่ารถตู้ จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประเสริฐ วรชินา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน