งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง              

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุ (อาหารแห้ง) จำนวน ๓๔ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๖๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องอาหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกล่องอาหาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               ๑. กล่องอาหาร ขนาด ๒๒ x ๒๙ x ๖ cm. จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอทโฟร์พริ้นทร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๗๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. กล่องอาหาร ขนาด ๑๕ x ๑๕ x ๕ cm. จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอทโฟร์พริ้นทร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุ (อาหารสด) จำนวน ๔๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปภัสสร นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๓๒.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามสิบสองบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
    ผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชวกร ทองประศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ผ้าจับจีบระบายสีชมพู จำนวน ๒๕ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชวกร ทองประศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. แจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด ๗๕ ซม. จำนวน ๒
 แจกัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจักรพรรณ มาตโสภา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน
               ๒. แจกันพร้อมดอกไม้ตั้งโต๊ะ ขนาด ๒๕ ซม. จำนวน ๒๔ แจกัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นายจักรพรรณ มาตโสภา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน