งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ งานห้องสมุด  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุและอุปกรณ์ จำนวน ๔๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะอมร (ขายปลีก)
โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๑๕๗.๐๐ บาท  (สองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อแก๊สห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคาร ๔/๔ ชั้น ๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมท่อแก๊สห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคาร ๔/๔ ชั้น ๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมท่อแก๊สห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคาร ๔/๔ ชั้น ๑ จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทวีชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๘๐.๙๕ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก. จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊ส ๔๘ ก.ก. จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊ส ๔๘ ก.ก. จำนวน ๑๑ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               พัสดุการศึกษา (อาหารสด) จำนวน ๓๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปภัสสร นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๐๖.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยหกบาทถ้วน