งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดค่าสี ยี่ห้อ HunterLab รุ่น ColorQuest XE จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องวัดค่าสี ยี่ห้อ HunterLab รุ่น ColorQuest XE จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องวัดค่าสี ยี่ห้อ HunterLab รุ่น ColorQuest XE จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๕๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ประตูภายในลิฟต์โดยสาร TOSHIBA จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมมอเตอร์ประตูภายในลิฟต์โดยสาร TOSHIBA จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมมอเตอร์ประตูภายในลิฟต์โดยสาร TOSHIBA จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๗๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ จำนวน ๗๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๒๒๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มสูจิบัตร จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มสูจิบัตร จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มสูจิบัตร จำนวน ๑๐๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศรีสยาม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ (ดอกไม้) จำนวน ๑๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายบดินทร์  จันทร์ศรีทา  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อพัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          พัสดุโครงการ (ของสด) จำนวน ๕๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปภัสสร นิยมรัท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๗๓๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุการศึกษา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและควบคุมคุณภาพอาหารทางชีวภาพ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง