งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน และถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน และถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน และถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน และถ้วยรางวัล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.รางวัลเหรียญทอง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๐๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักแสดงรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักแสดงรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมานักแสดงรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมานักแสดงรีวิวประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๒๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววัชรี วงค์แหยม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางธณาพัฒธ์ กันธะวงค์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน
 

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕  จำนวน ๑ รายการ เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น 

                   เนื่องจากแนบไฟล์ราคากลางผิดพลาด ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการจ้างปรับปรุงในครั้งนี้        จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีกลางแจ้ง จัดเช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก รอบคัดเลือก และจัดเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีกลางแจ้ง จัดเช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก รอบคัดเลือก และจัดเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าเวทีกลางแจ้ง จัดเช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก รอบคัดเลือก และจัดเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าเวทีกลางแจ้ง จัดเช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก รอบคัดเลือก และจัดเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศรัณย์ นามเปรมปรีดิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Back drop และไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Back drop และไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำ Back drop และไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำ Back drop และไวนิล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น บี บี กรุ๊ป จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๓๙๙.๐๔ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศราคากลาง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้า จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ ด้านหลังอาคาร ๒๓ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดโน๊ตบันทึกการปฏิบัติงาน จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก FUJI XEROX จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>