งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โตโยต้า D๔D หมายเลขทะเบียน ฮว-๕๐๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โตโยต้า D๔D หมายเลขทะเบียน ฮว-๕๐๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองกลาง  กลุ่มงานยานพาหนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โตโยต้า D๔D หมายเลขทะเบียน ฮว-๕๐๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
               
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โตโยต้า D๔D หมายเลขทะเบียน ฮว-๕๐๖๓ จำนวน ๑ คัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้า เค. มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น   ๖๙,๘๖๖.๕๑ บาท (หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศราคากลางจ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๐๓ เล่ม เป็นเงิน ๒๐๕,๑๗๙.๖๐  บาท (สองแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
FileDescription
Download this file (ปปชจ้างวารสาร.pdf)ปปชจ้างวารสาร.pdf 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงหอประชุมใหญ่ อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงหอประชุมใหญ่ อาคาร ๗ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ชุดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอทีเอวี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งเต้าเสียบระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งเต้าเสียบระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน ๓๙๗,๑๑๘.๗๓ บาท  (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 89 รายการ เป็นเงิน 174,754.54 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2559-2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ที่จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ          2559-2560  จำนวน  107  รายการ ราคาเริ่มต้นประมูล  9,260.00  บาท

ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลราคาสามารถติดต่อสอบถามและรับรายละเอียดได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ ชั้น  1  อาคาร  36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่  2  ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 ระหว่าง          วันที่  2  สิงหาคม  2561  ถึงวันที่  20  สิงหาคม  2561  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2287-9600 ต่อ 7507        ในวัน และเวลาราชการ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศแผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการฯ
  2. ประกาศแผนการจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 6,9,17
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบเล่ม และแบบต่อเนื่อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทานถวายพระ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>