งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชลัมพ์ ประคองทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๓ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสุพัตรา ทรานสปอร์ต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร ๑๘ ทับ ๑

 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร๑๘ ทับ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
               ปรับปรุงอาคาร ๑๘ ทับ ๑ จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ณัฐฐาวิศวกรรม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๙๘,๖๑๒.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileDescription
Download this file (20181011125645811.pdf)20181011125645811.pdf 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน ๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน ๑ แผ่น  ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้าน Seed Design  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๙.๐๓  บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศการจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการฯ

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ  จำนวน  1  หลัง  วงเงินงบประมาณ  12,684,444.80  บาท  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจ้างดังกล่าวได้ที่  ฝ่ายพัสดุ  อาคาร 36  ชั้น 1  หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2287 9723  ตั้งแต่วันที่  10  ตุลาคม  2561  ถึงวันที่  8  พฤศจิกายน  2561  ในวันและเวลาราชการ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศราคากลางงานจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ
  2. ประกาศราคากลางงานจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ประจำอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ HITACHI ประจำอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>