งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานสุขภาพและอนามัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท กำพลวัชราวิวัฒน์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารงานกองคลัง จำนวน ๑ ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำระบบบริหารงานกองคลัง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๒,๘๖๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยนำร่างประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศราคากลางจ้างทำระบบบริหารงานกองคลัง

ประกาศราคากลางจ้างทำระบบบริหารงานกองคลัง จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๒,๘๖๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระยาไกรอินเตอร์เทรด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๘๒๐.๑๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI-HD หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๙.๑-๙.๗ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI-HD หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๙.๑-๙.๗ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองกลาง งานอาคารสถานที่และงานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI-HD หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/๙.๑-
๙.๗  จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ยี่ห้อ FUJI-HD หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑-๖๐/
๙.๑-๙.๗  จำนวน ๗ เครื่อง
 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลิซ่า เอลิเวเตอร์ จำกัด(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๑๙๔.๘๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ    จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ.ที.แอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเข้าที่จอดรถจักรยานยนต์ ด้านหลังอาคาร ๒๓ เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น ๒๔๕ ตรม. พร้อมติดตั้งราวเหล็กกันรถจักรยานยนต์ ความยาวทั้งสิ้น ๑๘๐ เมตร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งสติ๊กเกอร์อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง