งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบงานกราฟฟิก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบงานกราฟฟิก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบงานกราฟฟิก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบงานกราฟฟิก จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจน แมเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง        ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นพพร พริ้นติ้ง  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐.๐๐ บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง ซื้อหมึก FUJI XEROX จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง ซื้อหมึก FUJI XEROX จำนวน ๕ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๘๘๑.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคารั่วซึม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคารั่วซึม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างปรับปรุงหลังคารั่วซึม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๖ จำนวน ๑ งานผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ.กรุงเทพสหการ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๗๙๗.๘๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้าง Plot แบบ Auto cad กระดาษไข ขนาด A๑ (ขาว - ดำ) งานปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ และพื้นที่ห้องเรียนชั้น ๕, ๖ และ ๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง กลุ่มงานออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ จ้างจ้าง Plot แบบ Auto cad กระดาษไข ขนาด A๑ (ขาว - ดำ) งานปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ และพื้นที่ห้องเรียนชั้น ๕, ๖ และ ๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้าง Plot แบบ Auto cad กระดาษไข ขนาด A๑ (ขาว - ดำ) งานปรับปรุงสำนักงานและห้องประชุมอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ และพื้นที่ห้องเรียนชั้น ๕, ๖ และ ๘ จำนวน ๑ รายการ    ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่   บริษัท สุรพัฒน์ อาร์คิเทค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๒๙.๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕ จำนวน ๑ รายการ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ ถึง ชั้น ๕ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๘,๐๑๘.๕๓ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์)

  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutk.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๗-๙๗๒๔ ในวันและเวลาราชการ

Attachments:
FileDescription
Download this file (2561 11 19 ราคา 50 ช้ัน 2-5 ญ ส่งพัสดุ.xls)2561 11 19 ราคา 50 ช้ัน 2-5 ญ ส่งพัสดุ.xls 
Download this file (scan320.pdf)scan320.pdf 
Download this file (scan321.pdf)scan321.pdf 
Download this file (scan322.pdf)scan322.pdf 
Download this file (scan323.pdf)scan323.pdf 
Download this file (scan324.pdf)scan324.pdf 
Download this file (scan325.pdf)scan325.pdf 
Download this file (scan326.pdf)scan326.pdf 
Download this file (scan327.pdf)scan327.pdf 
Download this file (scan328.pdf)scan328.pdf 
Download this file (scan329.pdf)scan329.pdf 
Download this file (scan330.pdf)scan330.pdf 
Download this file (scan331.pdf)scan331.pdf 
Download this file (scan332.pdf)scan332.pdf 
Download this file (scan333.pdf)scan333.pdf 
Download this file (scan334.pdf)scan334.pdf 
Download this file (scan335.pdf)scan335.pdf 
Download this file (scan336.pdf)scan336.pdf 
Download this file (scan337.pdf)scan337.pdf 
Download this file (scan338.pdf)scan338.pdf 
Download this file (scan339.pdf)scan339.pdf 
Download this file (scan340.pdf)scan340.pdf 
Download this file (scan341.pdf)scan341.pdf 
Download this file (scan342.pdf)scan342.pdf 
Download this file (scan343.pdf)scan343.pdf 
Download this file (scan344.pdf)scan344.pdf 
Download this file (scan345.pdf)scan345.pdf 
Download this file (scan346.pdf)scan346.pdf 
Download this file (scan347.pdf)scan347.pdf 
Download this file (scan348.pdf)scan348.pdf 
Download this file (scan349.pdf)scan349.pdf 
Download this file (scan350.pdf)scan350.pdf 
Download this file (scan351.pdf)scan351.pdf 
Download this file (scan352.pdf)scan352.pdf 
Download this file (scan353.pdf)scan353.pdf 
Download this file (scan354.pdf)scan354.pdf 
Download this file (scan355.pdf)scan355.pdf 
Download this file (scan356.pdf)scan356.pdf 
Download this file (scan357.pdf)scan357.pdf 
Download this file (scan358.pdf)scan358.pdf 
Download this file (scan359.pdf)scan359.pdf 
Download this file (scan360.pdf)scan360.pdf 
Download this file (scan361.pdf)scan361.pdf 
Download this file (scan362.pdf)scan362.pdf 
Download this file (scan363.pdf)scan363.pdf 
Download this file (scan364.pdf)scan364.pdf 
Download this file (scan365.pdf)scan365.pdf 
Download this file (scan366.pdf)scan366.pdf 
Download this file (scan367.pdf)scan367.pdf 
Download this file (scan368.pdf)scan368.pdf 
Download this file (scan369.pdf)scan369.pdf 
Download this file (scan370.pdf)scan370.pdf 
Download this file (scan371.pdf)scan371.pdf 
Download this file (scan372.pdf)scan372.pdf 
Download this file (scan373.pdf)scan373.pdf 
Download this file (scan374.pdf)scan374.pdf 
Download this file (scan375.pdf)scan375.pdf 
Download this file (scan376.pdf)scan376.pdf 
Download this file (scan377.pdf)scan377.pdf 
Download this file (scan378.pdf)scan378.pdf 
Download this file (scan379.pdf)scan379.pdf 
Download this file (scan380.pdf)scan380.pdf 
Download this file (scan381.pdf)scan381.pdf 
Download this file (scan382.pdf)scan382.pdf 
Download this file (scan383.pdf)scan383.pdf 
Download this file (scan384.pdf)scan384.pdf 
Download this file (scan385.pdf)scan385.pdf 
Download this file (scan386.pdf)scan386.pdf 
Download this file (scan387.pdf)scan387.pdf 
Download this file (scan388.pdf)scan388.pdf 
Download this file (scan389.pdf)scan389.pdf 
Download this file (scan390.pdf)scan390.pdf 
Download this file (scan391.pdf)scan391.pdf 
Download this file (scan392.pdf)scan392.pdf 
Download this file (scan393.pdf)scan393.pdf 
Download this file (scan394.pdf)scan394.pdf 
Download this file (scan395.pdf)scan395.pdf 
Download this file (scan396.pdf)scan396.pdf 
Download this file (scan397.pdf)scan397.pdf 
Download this file (scan398.pdf)scan398.pdf 
Download this file (scan399.pdf)scan399.pdf 
Download this file (scan400.pdf)scan400.pdf 
Download this file (scan401.pdf)scan401.pdf 
Download this file (scan402.pdf)scan402.pdf 
Download this file (scan403.pdf)scan403.pdf 
Download this file (scan404.pdf)scan404.pdf 
Download this file (scan405.pdf)scan405.pdf 
Download this file (scan406.pdf)scan406.pdf 
Download this file (scan407.pdf)scan407.pdf 
Download this file (scan408.pdf)scan408.pdf 
Download this file (scan409.pdf)scan409.pdf 
Download this file (scan410.pdf)scan410.pdf 
Download this file (scan411.pdf)scan411.pdf 
Download this file (scan412.pdf)scan412.pdf 
Download this file (scan413.pdf)scan413.pdf 
Download this file (scan414.pdf)scan414.pdf 
Download this file (scan415.pdf)scan415.pdf 
Download this file (scan416.pdf)scan416.pdf 
Download this file (scan417.pdf)scan417.pdf 
Download this file (scan418.pdf)scan418.pdf 
Download this file (scan419.pdf)scan419.pdf 
Download this file (scan420.pdf)scan420.pdf 
Download this file (scan421.pdf)scan421.pdf 
Download this file (scan422.pdf)scan422.pdf 
Download this file (scan423.pdf)scan423.pdf 
Download this file (scan424.pdf)scan424.pdf 
Download this file (งวดงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ชั้น 2 ถึง 5.pdf)งวดงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ชั้น 2 ถึง 5.pdf 
Download this file (บก.01 ห้องน้ำอาคาร 50 ปี ช้ัน 2-5 ญ.pdf)บก.01 ห้องน้ำอาคาร 50 ปี ช้ัน 2-5 ญ.pdf 
Download this file (ประกาศปรับปรุงห้องน้ำอาคาร50 ปีฯ.pdf)ประกาศปรับปรุงห้องน้ำอาคาร50 ปีฯ.pdf 
Download this file (ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ขั้น 2 ถึง 5.pdf)ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปี ขั้น 2 ถึง 5.pdf 
Download this file (รายการมาตรฐานการก่อสร้าง  ฉบับ พ.ศ.2561.pdf)รายการมาตรฐานการก่อสร้าง ฉบับ พ.ศ.2561.pdf 
Download this file (เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปีฯ.pdf)เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 50 ปีฯ.pdf 
Download this file (แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมทำงาน.pdf)แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมทำงาน.pdf 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคารั่วซึม อาคาร ๓ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคารั่วซึม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น ๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>