งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างถ่ายเอกสาร    พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๖ ชุด ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ดีพริ้นท์  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Samsung จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ

ตามที่ กองกลาง งานสารบรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Samsung จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Samsung จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ.เอส.เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำนามบัตร จำนวน ๒,๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำนามบัตร จำนวน ๒,๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำนามบัตร จำนวน ๒,๒๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น บี บี กรุ๊ป จำกัด (ผู้ผลิต)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๓๙.๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ   ภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างซ่อมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ณัฐเจริญ อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๓๕๔.๘๓ บาท (สามหมื่นสามร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ ส.พัน ๑ รอ. เป็นเงิน ๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) และ หจก. เรืองชัยกิจปิโตเลียม เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  (ขายส่ง , ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ PVC จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>