งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๖๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ธณีญ่า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง        ทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ร้าน Seed Design  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ จำนวน ๓๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ จำนวน ๓๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำโล่ จำนวน ๓๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำโล่ จำนวน ๓๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมัยนิยม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่   กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พฎประวีณ์ แก้วศรีรัตน์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ ลิมป์สุชาลี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทาน ผ้าไตรบังสกุล ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ และดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสังฆทาน ผ้าไตรบังสกุล ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ และดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อชุดสังฆทาน ผ้าไตรบังสกุล ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระ และดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อชุดสังฆทาน ผ้าไตรบังสกุล ดอกไม้ธูปเทียน ถวายพระ และดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ ลิมป์สุชาลี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๑๒.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ทชื่องาน และจ้างเหมาทำฉากป้ายอิงค์เจ็ทต้อนรับพร้อมโครงไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแสดงดนตรีไทย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดชุดบวงสรวงเซ่นไหว้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>