งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๔๒๔.๖๐ บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสแกนแบบไขและพิมพ์เขียวงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการฯ เป็นแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างสแกนแบบไขและพิมพ์เขียวงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการฯ เป็นแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างสแกนแบบไขและพิมพ์เขียวงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการฯ เป็นแฟลชไดร์ฟ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนพลูพิมพ์เขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๒๐.๐๐ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  จำนวน ๑ รายการ

  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่  กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                   จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  จำนวน ๑ รายการ  ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ นพพรพริ้นติ้ง  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐  บาท  (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับเป็นของที่ระลึกมอบแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับเป็นของที่ระลึกมอบแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับเป็นของที่ระลึกมอบแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับเป็นของที่ระลึกมอบแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๑๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนการ์เมนท์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๑,๔๗๙.๒๑ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับมอบแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับมอบแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๑๐ ใบ  เป็นเงิน ๔๒๑,๔๗๙.๒๑ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๐๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๐๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่  ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๐๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๘๐๓ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๑๗๙.๖๐ บาท (สองแสนห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทานถวายพระ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมรั่วซึมห้องน้ำหญิงและห้องน้ำคนพิการ ชั้น ๒ - ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับแนะนำมหาวิทยาลัย จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>