งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
จำนวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป.ราชา ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารแบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายเอกสารแบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนพลูพิมพ์เขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๒๐.๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องอาหาร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกล่องอาหาร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำกล่องอาหาร จำนวน ๑,๕๐๐ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอทูเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๓๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน ๒,๕๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน ๒,๕๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน ๒,๕๑๐ ใบ  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  นางสาว สิริกร บู่สามสาย (ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๓๘,๘๕๐.๐๐  บาท   (สามแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๕๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานประชาสัมพันธ์และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๕๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำวารสารราชมงคลฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๕๑๐ เล่ม  ผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่  บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต)  โดยเสนอราคา  เป็นเงิน      ทั้งสิ้น ๒๐๕,๓๑๘.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันสามร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง      ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างถ่ายเอกสารแบบปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างถ่ายเอกสารแบบปรับปรุงอาคารคณะศิลปศาสตร์ เพิ่มเติม จำนวน ๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนพลูพิมพ์เขียว โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๓๗ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชุดความร้อน ยี่ห้อ RICOH AFICIOSP C๓๒๐ DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๐๔-๕๕/๒๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่รอง