งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเช่ารถบัส     ปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น               
จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชุติพนธ์  เซ่งลอยเลื่อน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๔ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก   ได้แก่   บริษัท กีฬาภัณฑ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี      มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้มีโครงการ  ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คอสโม โปรเกรส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๑๖.๕๒ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ  ซื้อวัสดุ      จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๘ กล่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๒๓๖.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศร่างคุณลักษณะของงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑๘ ทับ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ เทคนิคกรุงเทพ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๘ ทับ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ เทคนิคกรุงเทพ แขวงท่งุมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๔๒,๘๑๓.๓๒ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) โดยนำร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน -  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูงและระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งาน
  2. ประกาศราคากลางจ้างซ่อมหลังคารั่วซึม อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ
  3. ประกาศราคากลางจ้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร ๘๐ พรรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๓
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>