งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์บนฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๓ รายการ        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์บนฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์บนฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเซเว่นอิงค์ (ประเทศไทย) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้าง                จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แทคติคอล ไฟร์ การ์ด จำกัด  (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงิน                   ทั้งสิ้น ๒,๘๔๒.๖๕ บาท (สองพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑ ฯ

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่ บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
               ปรับปรุงอาคาร ๗ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ แขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC - ๙๙๗ OCDW จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   ราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อลูกดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC - ๙๙๗ OCDW จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดซื้อลูกดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC - ๙๙๗ OCDW จำนวน ๑ รายการผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๙๐.๓๐ บาท (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ประกาศ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

 

          กองคลัง ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล (ขายส่ง , ขายปลีก , ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๓.๑๕ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม            และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP ๓๓๕๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกซ้อมดนตรี จำนวน ๑ ชุด
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวอร์มสำหรับนักกีฬา
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รากยาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>