งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายโปรเจคเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อสายโปรเจคเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สายโปรเจคเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๘๕๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์เอกสาร รุ่น CM๓๐๕df จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๙๗๕.๐๐ บาท (สองแสนห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัย หัวข้อกิจกรรมการตกแต่งคัพเค้กแฟนซี จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัย หัวข้อกิจกรรมการตกแต่งคัพเค้กแฟนซี จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ เพื่อใช้ในกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัย หัวข้อกิจกรรมการตกแต่งคัพเค้กแฟนซี รวม ๑๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ รวม ๒๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ รวม ๒๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ รวม ๒๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเอกลักษณ์ มิ่งบุรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๔๕.๐๐ บาท (เก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รวม ๒๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รวม ๒๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รวม ๒๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปัญญาพล เพ็ญจันทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ เพื่อใช้โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าแสง สี เสียง พร้อมเวทีสำเร็จรูป เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงกิจกรรมโชว์การผสมเครื่องดื่มระดับชาติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ รวม ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ ณ โรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>