งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู จำนวน ๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีว่า แคร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องพิมพ์ Multi function เลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๑๗๙.๙๘ บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน ๕๖๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ ได้มีโครงการ ซื้อชุดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน ๕๖๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ชุดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน ๕๖๙ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๔๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรหัส Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อรหัส Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รหัส Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ หมายเลข จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก ของสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๓๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๓๓๓.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)