งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๘๓.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของแห้งสำเร็จรูปและของสด จำนวน ๑๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุของแห้งสำเร็จรูปและของสด จำนวน ๑๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุของแห้งสำเร็จรูปและของสด จำนวน ๑๑๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๔,๙๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกของแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกของแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๔๐๘.๕๕ บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่    ๑๓    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกของแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกของแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๔๐๘.๕๕ บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่    ๑๓    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊สหุงต้ม จำนวน ๗ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ชาวไทยแก๊ส จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๔๕.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๖๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องพิมพ์เอกสาร รุ่น Cm ๓๐๕ df โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และทำโปสเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการผสมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ การเรียนการสอน ของสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง