งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาการดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาการดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนวิชาการดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้านโรงแรม จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๔๒.๕๐ บาท (สองพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชาการดำเนินงานและการจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง รวม ๔๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกวิชาการดำเนินงานและการจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง รวม ๔๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกวิชาการดำเนินงานและการจัดการภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง รวม ๔๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๙๘๔.๑๑ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึก เพื่อใช้ในวิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๒๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึก เพื่อใช้ในวิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๒๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               อุปกรณ์สำหรับฝึก เพื่อใช้ในวิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๒๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการโรงแรม วิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๒๗ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการโรงแรม วิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๒๗ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกของสาขาวิชาการโรงแรม วิชาการผสมเครื่องดื่ม รวม ๒๗ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๒๓๔.๑๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๐๕df จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๐๕df จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM ๓๐๕df รวม ๕ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๒,๑๕๔.๕๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เพื่อใช้รับ-ส่ง กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เพื่อใช้รับ-ส่ง กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เพื่อใช้รับ-ส่ง กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพจน์ บุญคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานอาคารสถานที่ รวม ๑๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการนำนักศึกษาเดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริษัทดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพ
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบลูกลอยถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบรางไฟพร้อมสาย LAN ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>