งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน ๕๖๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อชุดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน ๕๖๙ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ชุดทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) จำนวน ๕๖๙ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพกมล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๔๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรหัส Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อรหัส Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รหัส Amadeus Selling Platform Connect รวม ๔๐ หมายเลข จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก ของสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๓๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจริญเทรดดิ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๓๓๓.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึก ของสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึก ของสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย จำนวน ๓๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๖๐๕.๓๑ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๗๓.๕๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง