งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศสอบราคา ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัวแป้งและขนมอบการโรงแรม จำนวน 1 ชุด ราคา 530,000.- บาท

ประกาศสอบราคา ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัวแป้งและขนมอบการโรงแรม   จำนวน 1 ชุด   ราคา 530,000.- บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  27  ตุลาคม  2558  ถึง  6 พฤศจิกายน  2558  ณ  อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและ       เวลาราชการ กำหนดเปิดซอง   ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่   27 ตุลาคม 2558  ถึง  6  พฤศจิกายน  2558   ในวันและเวลาราชการ

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัวแป้งและขนมอบการโรงแรม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 530,000.- บาท

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัวแป้งและขนมอบการโรงแรม   จำนวน 1 ชุด   เป็นเงิน 530,000.- บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  16  ตุลาคม  2558  ถึง  26 ตุลาคม  2558  ณ  อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและ เวลาราชการ กำหนดเปิดซอง   ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 27 ตุลาคม  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

กำหนดการยื่นซองใหม่จะแจ้งให้ทราบ ภายใน วันที่จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558

 

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัสดุทดแทนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 785,000.- บาท

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัสดุทดแทนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 785,000.- บาท                       

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  16  ตุลาคม  2558  ถึง  26 ตุลาคม  2558  ณ  อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและ เวลาราชการ กำหนดเปิดซอง   ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 27 ตุลาคม  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่   16  ตุลาคม  2558  ถึง  26  ตุลาคม  2558   ในวันและเวลาราชการ

  เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

๒. หนังสือรับรองบริษัท

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

ประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัวแป้งและขนมอบการโรงแรม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 530,000.- บาท

ประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการงานครัวแป้งและขนมอบการโรงแรม   จำนวน 1 ชุด   เป็นเงิน 530,000.- บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  16  ตุลาคม  2558  ถึง  26 ตุลาคม  2558  ณ  อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและ เวลาราชการ กำหนดเปิดซอง   ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 27 ตุลาคม  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่   16  ตุลาคม  2558  ถึง  26  ตุลาคม  2558   ในวันและเวลาราชการ

  เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

๒. หนังสือรับรองบริษัท

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 739,000.- บาท

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 739,000.- บาท               

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  16  ตุลาคม  2558  ถึง  26 ตุลาคม  2558  ณ  อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและ       เวลาราชการ กำหนดเปิดซอง   ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 27 ตุลาคม  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่   16  ตุลาคม  2558  ถึง  26  ตุลาคม  2558   ในวันและเวลาราชการ

  เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

๒. หนังสือรับรองบริษัท

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล จำนวน  1 ชุด  จำนวนเงิน 567,000.- บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ  อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซอง   ส่วนที่ ๑  เอกสารคุณสมบัติ ในวันที่ 28 กันยายน  2558  เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ ๒ ใบเสนอราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดี     คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โทรศัพท์  0 2287 9600 ต่อ 7303, 7313  ระหว่างวันที่   10  สิงหาคม  2558  ถึง  25  สิงหาคม  2558   ในวันและเวลาราชการ

 

  เอกสารสำหรับขอรับรายละเอียด

๑. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับแบบด้วยตนเอง พร้อมติดประกาศแสตมป์ ๑๐ บาท)

๒. หนังสือรับรองบริษัท

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบ  

๔. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือใบภ.พ. ๒๐

*** หมายเหตุ หากทางบริษัทไม่ได้นำเอกสารข้างต้นมา ไม่สามารถรับเอกสารสอบราคาไปได้

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 14 เครื่อง เป็นเงิน 616,000 บาท
  2. ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับการนำเสนอผลงาน จำนวน 36 เครื่อง เป็นเงิน 972,000.- บาท
  3. ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ระบบแสดงผลข้อมูลข่าวสารแบบดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 840,000.- บาท
  4. ประกาศมหาิวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง สอบราคา ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง
  5. ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑๐ เครื่อง จำนวน ๑ ชุด
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>