งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน ๕,๐๐๐ สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน ๕,๐๐๐ สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ศศ. ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
               สิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน ๕,๐๐๐ สิทธิ์ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วัน ไวท์ เฮ้าส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชาวไทยแก๊ส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               แก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชาวไทยแก๊ส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๑๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการโรงแรม รวม ๑๓๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการโรงแรม รวม ๑๓๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุฝึกของสาขาวิชาการโรงแรม รวม ๑๓๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๒,๙๕๔.๘๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เดินทางไปราชการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน English Quiz Bee ปี ๑๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรร

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เดินทางไปราชการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน English Quiz Bee ปี ๑๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เดินทางไปราชการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน English Quiz Bee ปี ๑๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ จำนวน ๑ คันผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนงค์ ไชยโสดา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายโปรเจคเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อสายโปรเจคเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สายโปรเจคเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอที เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๘๕๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>