งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานอาคารสถานที่ รวม ๑๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานอาคารสถานที่ รวม ๑๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสำหรับใช้ในงานอาคารสถานที่ รวม ๑๘ รายการ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเทค อินโนเวชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๖๑.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการนำนักศึกษาเดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริษัทดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ เช่ารถตู้ เพื่อใช้ในการนำนักศึกษาเดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริษัทดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถตู้ เพื่อใช้ในการนำนักศึกษาเดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริษัทดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล จำกัด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศรีวล อารีย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบลูกลอยถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมระบบลูกลอยถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมระบบลูกลอยถังเก็บน้ำใต้ดิน อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ.อินเตอร์กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๔๕.๕๐ บาท (หกพันสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบรางไฟพร้อมสาย LAN ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งระบบรางไฟพร้อมสาย LAN ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ติดตั้งระบบรางไฟพร้อมสาย LAN ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ อาคาร ๗/๒ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ จำนวน ๓๖ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ ที โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทำวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาไทย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเค แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานครัว สาขาวิชาการโรงแรม ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๕,๕๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานครัว สาขาวิชาการโรงแรม ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๕,๕๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมาซ่อมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานครัว สาขาวิชาการโรงแรม ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็น.เอส.ไทเทค จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน ๕,๐๐๐ สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการโรงแรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกของสาขาวิชาการโรงแรม รวม ๑๓๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมัน เดินทางไปราชการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน English Quiz Bee ปี ๑๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรร
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>