งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์  ได้มีโครงการ ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               หมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มิสเตอร์ อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๙๐๒.๙๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารข้อสอบมาตรฐาน จำนวน ๓๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างจัดทำเอกสารข้อสอบมาตรฐาน จำนวน ๓๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างจัดทำเอกสารข้อสอบมาตรฐาน จำนวน ๓๕๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นพพร พริ้นติ้ง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ผลสอบกลุ่มตัวอย่าง ๓๕๐ คน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างวิเคราะห์ผลสอบกลุ่มตัวอย่าง ๓๕๐ คน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างวิเคราะห์ผลสอบกลุ่มตัวอย่าง ๓๕๐ คน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพัทธนันท์ หาญชาญเวช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคีย์ข้อสอบลงในระบบคอมพิวเตอร์เหมาจ่าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างคีย์ข้อสอบลงในระบบคอมพิวเตอร์เหมาจ่าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               คีย์ข้อสอบลงในระบบคอมพิวเตอร์เหมาจ่าย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพัทธนันท์ หาญชาญเวช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อเสียง (Audio Clips) สำหรับวัดระดับทักษะการฟังเหมาจ่าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จ้างทำสื่อเสียง (Audio Clips) สำหรับวัดระดับทักษะการฟังเหมาจ่าย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างทำสื่อเสียง (Audio Clips) สำหรับวัดระดับทักษะการฟังเหมาจ่าย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพัทธนันท์ หาญชาญเวช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวร สำหรับงานอาคารสถานทึ่ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวร สำหรับงานอาคารสถานทึ่ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวร สำหรับงานอาคารสถานทึ่ จำนวน ๔๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์-เอ้าท์บ๊อกซ์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๔,๗๗๒.๑๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ เพื่อใช้ในโครงการทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ระกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคาร ๑ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)