งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน  ๒๐ รายการ ๑  ชุด ใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           วัสดุฝึก จำนวน ๒๐ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพระยาไกรอินเตอร์เทรด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๕๔๑.๐๕.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ ซื้อครุุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
         จัดซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมลิฟท์อาคาร ๑๔/๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมลิฟท์อาคาร ๑๔/๑ จำนวน  ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                   ซ่อมลิฟท์อาคาร ๑๔/๑ จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๓๕๕.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ(กระดาษการ์ดสี ขนาด A4) สำหรับทำเกียรติบัตร จำนวน 4 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ (กระดาษการ์ดสี ขนาด A4) สำหรับทำเกียรติบัตร จำนวน  ๕ แพ็ค ใช้ในโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         วัสดุ (กระดาษการ์ดสี ขนาด A4) สำหรัับทำเกียรติบัตร จำนวน  ๔ แพ็ค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ่้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำโล่รางวัล จำนวน ๕ อัน ใช้ในโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
             โล่รางวัล จำนวน ๕ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล,ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, Roll Up ,จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายผ้าใบไวนิล, ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, Roll Up และจ้างเหมาตกแต่งสถานที่  จำนวน ๑ ชุด ๕ รายการ ใช้ในโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
              ป้ายผ้าใบไวนิล, ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด, Roll Up และจ้างเหมาตกแต่งสถานที่  จำนวน ๑ ชุด ๕ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โจอาร์ต โปรดักส์ชั่น  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 126,250.-  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบปรับความเร็วรอบต่อเนื่อง จำนวน ๑ ชุด ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ๔ วัน ใช้ในโครงการ "TEACHING ACADEMY AWARD 2018" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย และ จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>