งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบปรับความเร็วรอบต่อเนื่อง จำนวน ๑ ชุด ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบปรับความเร็วรอบต่อเนื่อง จำนวน ๑ ชุด  ๔ รายการ ใช้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
            ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบปรับความเร็วรอบต่อเนื่อง  จำนวน ๑ ชุด  ๔  รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริวัฒนา  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๘๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ๔ วัน ใช้ในโครงการ "TEACHING ACADEMY AWARD 2018" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน  ๒ คัน ๔ วัน  ใช้ในโครงการ "TEACHING ACADEMY AWARD 2018" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
          รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวคินทร์ แทรเวล จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน ๑ ป้าย ใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ (กิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานงานหล่อโลหะเชิงสร้างสรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
         ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โจอาร์ตโปรดักชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย และ จ้างทำเอกสารประกอบการอบรม 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน ๑ ป้าย และจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ม ใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้วมทร.กรุงเทพ (กิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนารถบังคับอัตโนมัติด้วย Arduino) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
            ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน ๑ ป้าย ราคา ๑,๐๐๐ บาท และ เอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๓๐ เล่ม ราคา ๓,๐๐๐ บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แอท ออล  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร   จำนวน ๑ ป้าย ใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ (กิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตนเอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร  จำนวน  ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Green Net เทรด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 ชุด 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๓ รายการ ใช้ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ (กิจกรรมนวัตกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                 วัสดุ จำนวน ๑ ชุด ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้าน ที.อาร์พี.ซัพพลาย (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๓๓๔.๕๗ บาท (สี่พันสามร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 ชุด 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 ชุด 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 ชุด 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 1 ชุด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>