งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการฮาร์ดแวร์และระบบฝังตัว  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุุงเทพมหานคร  จำนวน  ๑  ห้อง  เงิน ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และตารางแสดงวงเงิน เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๑๔/๑  ชั้น ๓ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๕๘ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๓๙ ตั้งแต่วันที่  ๗ พฤศจิกายน  -  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาหลอมโหละแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

     ตามประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคา ซื้อเตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ คศ ๒/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ นั้น

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๙๔,๒๘๒.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง (รอบที่ ๒)

                   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อ เตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง เงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ http://asset.rmutk.ac.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๕๘ ในวันและเวลาราชการ

        

ปรับปรุงประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อเตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยเห็นควรให้นำร่างประกาศประกวดราคาซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น

             ในการเผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สาธารณะชน วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ปรากฎว่ามีเอกสารผิดพลาดในสาระสำคัญของร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ในประเด็นนี้จีงเห็นควรนำร่างประกาศ ,ร่างเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ปรับปรุง เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๑๔/๑  ชั้น ๓  เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๓๙ ตั้งวันที่  ๑ กุมภาพันธ์  -  ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

           

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เตาหลอมโลหะแบบกระแแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  จังหวัดกรุุงเทพมหานคร  จำนวน  ๑  เครื่อง  เงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยนำร่างประกาศซื้อ  ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เผยแพร่ให้แก่สาธารณะชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ส่งจดหมายทะเบียนมาที่ ฝ่ายพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลกรุงเทพ  อาคาร ๑๔/๑  ชั้น ๓ เลขที่ ๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ หรือส่งมาที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๘๗-๙๖๓๙ ตั้งวันที่  ๒๔ มกราคม  -  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ยกเลิกประกวดราคาซื้อ เตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง

     ตามประกาศ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ELECTRIC INDUCTION FURNACE) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

   คณะกรรมพิจาราณาผลได้ตรวจสอบเอกสารเสนอราคา แล้วลงความเห็นว่า ผู้เสนอราคาไม่ได้ระบุรุ่น และยี่ห้อ ผิดเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และมีผู้เสนอราคาเพียง ๑ รายเท่านั้น จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อ

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อดังกล่าว

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>