งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๒๓ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก  จำนวน ๒๓ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลl โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๒๓ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน อรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๙,๔๓๑.๐๐  บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก(อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)  จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๕๑ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินบ๊อกซ์ - เอ้าท์บ๊อกซ์  จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๓๓,๗๑๒.๕๕  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก จำนวน 12 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ๑ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุฝึก จำนวน ๑๒ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๗,๐๘๑.๑๐.๐๐  บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ ๑ คัน จำนวน ๙ วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดจ้างเช่ารถตู้   ๑  คัน จำนวน ๙ วัน  ใช้ในโครงการCreative School  ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พค. และ ๒,๙,๑๕,๑๖ ,๒๒ ,๒๙  มิย. ๒๕๖๑ ณโรงเรียนบ้านแคราย ,โรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียนบ้านหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร

                 เช่ารถตู้   ๑  คัน จำนวน ๙ วัน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุรพล  อำพันแสง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๗,๐๐๐.๐๐  บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                    ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ ๑ ชุด ใช้ในสำนักงานคณะฯ ,สำนักงานภาควิชา, สาขาวิชาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 วัสดุสำนักงาน  จำนวน  ๓๓ รายการ ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน แอท ออล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๘,๔๕๘.๑๙  บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อมู่ลี่ปรับแสง ขนาด 1.80 x 2.35 เมตร จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการ จัดซื้อพัสดุ (มู่ลี่ปรับแสง ขนาด 1.80 x 2.35 เมตร) จำนวน ๒๖ ชุด ใช้ในการเรียนการสอน ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           พัสดุ (มู่ลี่ปรับแสง) จำนวน ๒๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอรุณทองวิศวภัณฑ์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ๑๑ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายผ้าไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๕ รายการ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-59105344-4', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>